Technické změny, úpravy

Vyhrazujeme si právo na změny designu a rozměrů, jakož i úpravy cen bez předchozího upozornění. Obrázky produktů na internetu se mohou lišit od dodaného zboží. Údaje o váze bez záruky. Za chyby se nepřebírá žádná odpovědnost. V případě speciálních oblastí použití požádejte náš produktový management o vhodné řešení. Kopírování a tisk, a to i ve výňatcích, pouze se svolením společnosti Schwer Fittings GmbH.

ODCHYLKY OD NOREM

Naše výrobky v zásadě odpovídají stanoveným normám. Vyhrazujeme si však právo odchýlit se od uvedených norem, pokud jde o provedení a rozměry. Rozměry se mění, když vidíme technickou výhodu nebo výrobní nutnost. Pokud jsou požadovány přesné specifikace podle normy, kontaktujte prosím náš produktový management.


PRO VAŠI BEZPEČNOST

Vzhledem k tomu, že potrubní spojovací prvky jsou někdy vystaveny velkému zatížení, jako jsou vibrace a nekontrolované tlakové špičky, měly by být používány pouze originální komponenty Schwer v souladu s montážními pokyny Schwer Fittings. Jinak může být narušena funkční bezpečnost a dojít ke ztrátě záruky.


TLAKOVÉ ÚDAJE

Příslušné přípustné jmenovité tlaky (PN) naleznete v tabulkách na každé straně katalogu. Tlak je vždy udáván v barech a vztahuje se na médium voda, statické zatížení. Za normálních provozních podmínek (statických) a teplot (20°C) lze provozní tlak (PB) zvolit rovný specifikovanému jmenovitému tlaku (PN) (viz DIN 2401 část 1). Jmenovitý tlak (PN) je běžné, zaokrouhlené číslo vztahující se k tlaku. Provozní tlak (PB): Přípustný provozní tlak součásti je nejvyšší vnitřní tlak, který je pro tuto součást přípustný na základě materiálu a výpočtových základů při dovolené provozní teplotě s bezporuchovým provozem. Při zvýšených teplotách by měly být pracovní tlaky (PB) sníženy z jmenovitého tlaku (PN) podle následující tabulky snížení tlaku.


TABULKA SNÍŽENÍ TLAKU

Teplotní rozsah / snížení tlaku

-60°C až 20°C / 0,0 %
50°C / 4,5 %
100°C / 11,0 %
150°C / 16,0 %
200°C / 20,0 %
250°C / 24,0 %
300°C / 29,0 %
350°C / 31,0 %
400°C / 33,0 %

Upozorňujeme, že DIN 17440 Tab.6 doporučuje pro 1.4571 mezní teplotu 400°C.

EVROPSKÁ SMĚRNICE PRO TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ PED 2014/68/EU

Produktová skupina A a V (armatury a ventily):

Všechny produkty jsou vyvinuty a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 32 mm lze používat pouze pro čerpání kapalin skupiny 2 (neškodné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by mělo být požadováno prověření od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina ECO (šroubení Ecotube):

Všechny produkty jsou vyvinuty a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 32 mm lze používat pouze pro čerpání kapalin skupiny 2 (neškodné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by mělo být požadováno prověření od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina QC (rychlospojky):

Všechny rychlospojky jsou navrženy a vyrobeny podle článku 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Spojky o jmenovitých průměrech větších než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Spojky o jmenovitých průměrech větších než 32 mm lze použít pouze pro čerpání kapalných kapalin skupiny 2 (nebezpečných) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by měla být požadována kontrola od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina AQ (kulové kohouty Aquapress):

Všechny kulové kohouty jsou navrženy a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Kulové kohouty o jmenovitých průměrech větších než 25 mm až do 60 mm včetně se nesmějí používat pro čerpání plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečných) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Kulové kohouty se jmenovitým průměrem větším než 60 mm lze použít pouze pro čerpání kapalných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) nebo skupiny 2 (nebezpečné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by měla být požadována kontrola od společnosti Schwer Fittings.

Stanovisko Schwer Fittings

KOMBINACE RŮZNÝCH PRVKŮ ŠROUBENÍ

Při kombinaci různých šroubovacích prvků a různých šroubovacích a těsnících materiálů v rámci potrubního systému platí nejnižší provozní tlaky a nejnižší teplotní limity.


SPRÁVNÁ MONTÁŽ

U uvedených tlakových specifikací předpokládáme, že montáž je provedena správně a bezchybně. Provádíte-li montáž, postupujte podle pokynů pro montáž Schwer Fittings. Stejně tak při pokládce potrubních systémů je třeba dbát na to, aby na šroubované spoje nepůsobila žádná další zatížení a napětí.

Schwer Fittings Standard cleaning

As standard, the u2-Lok twin-ferrule fittings are supplied free of oil and grease (off) and individually packed in foil. A special multi-stage cleaning process with ultrasonic support removes oil and grease residues as well as loose particles, ensuring that the components meet the basic requirements of the industry.

When using oxygen, certain precautions must be taken to rule out the risk of fire. The cleanliness of the system plays an important role in preventing an oxygen fire. For such applications, we offer fittings in accordance with the "offO2" Schwer Fittings standard. This in-house standard defines the cleaning, assembly and packaging of stainless steel fittings in accordance with ASTM G93 Level C for all components in contact with media.

 Please refer to our more detailed information on the various cleaning standards in the data sheets listed below.

Cleaning Standard off
Cleaning Standard offO2
předchozí stránka