Platební a dodací podmínky: Schwer Fittings s. r. o., Česká

Platební a dodací podmínky: Schwer Fittings s. r. o., Česká

Tyto podmínky jsou platné, nebyla-li provedena jinak znějící ujednání. Všechny jiné podmínky, i když byly na objednávce předtištěny, platí jen tehdy, když byly námi písemně uznány.

I.

Nabídky a ceny jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo malých vícedodávek, případně menší dodávky až do 10 procent.

II.

K uzavření prodejních smluv je třeba náš písemný souhlas. Ústní nebo telefonická  ujednání, stejně tak prohlášení našich zástupců jsou pro nás závazná jen tehdy, byla-li námi písemně potvrzena.

III. Dodací lhůty

a) Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky.

b) Dodací lhůta je dodržena, když do jejího uplynutí dodávané zboží opustilo závod, nebo bylo sděleno zákazníkovi, že je zboží připraveno k odeslání.

c) Při zásahu vyšší moci nebo jiných nepředvídaných překážkách (např.vzpouře, poruchách provozu, stávce, výluce) se dodací lhůta úměrně prodlužuje. Totéž platí při prodlení v dodávkách důležitých surovin a materiálů, pokud tato prodlení mají vliv na dohotovení nebo odeslání dodávaného zboží a nejsou zapříčiněna prodejcem.

d) Kupující může 6 týdnů po uplynutí dodacího termínu nebo lhůty vyzvat prodejce ke splnění dodávky. Na základě této upomínky vznikne u prodejce prodlení. Kupující může vedle dodávky požadovat náhradu za prodlení, jen když bylo způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Kupující může v případě prodlení také písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu s tím, že po uplynutí této lhůty je oprávněn písemným prohlášením od kupní smlouvy odstoupit, nebo při úmyslném jednání, či hrubé nedbalosti požadovat náhradu škody pro nesplnění. V tom případě nárok na dodání zboží zaniká.

e) Dojde-li ke zpoždění dodávky na přání kupujícího, pak se mu účtují náklady na skladování ve výši nejméně 0,5% celkové účtované částky měsíčně počínaje 30 dní po oznámení, že je zboží připraveno k expedici. Prodejce je oprávněn po uplynutí této pozdější dodací lhůty vyžádané kupujícím disponovat zbožím podle vlastního a toto zboží dodat v pozdějším termínu.

IV. Přechod odpovědnosti za zboží

a) Odpovědnost za zboží přechází z prodejce na kupujícího s odesláním zboží a to i tehdy, dochází-li k dílčím dodávkám, nebo když převzal ještě jiná plnění, např.: náklady na dopravu. Na přání zákazníka se na jeho náklady pojistí zásilka dodavatelem proti škodám z rozbití, škodám vzniklým při dopravě, požáru a vodě.

b) Dojde-li k prodejcem nezaviněnému zpoždění odeslání zásilky, pak přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího dnem, kdy bylo zboží připraveno k odeslání. Dodavatel se však zavazuje na přání a náklady kupujícího usilovat o krytí škod z pojištění, který týž požaduje.

c) Prodejce je oprávněn k dílčím dodávkám.

d) Odmítnout odebrat zboží má právo kupující jen tehdy, když zboží vykazuje závažné nedostatky.

V.

Zboží dodáváme na účet a zodpovědnost příjemce také tehdy, neúčtujeme-li náklady za dopravu a obal. Nároky na odškodnění za ztráty, úbytek a poškození během dopravy nelze uplatňovat. Zabalení bude provedeno co nejpečlivěji a zúčtováno na režijní náklady. Jen dřevěné bedny budou při vrácení franko a v dobrém stavu během šesti týdnů připsány na vrub ze dvou třetin účtované hodnoty. Pokud nejsou ze strany zákazníka žádné zvláštní požadavky týkající se dopra vy, pak zvolí prodejce nejpříznivější způsob dopravy podle vlastního uvážení bez jakékoli záruky.

VI.

Platba se provede podle platebních podmínek uvedených na faktuře v korunách českých. Prodlení s platbou nebo neuspokojivá informace nás opravňují k pozdržení dodávky nebo částečnému či úplnému odstoupení od dodávky. Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně všech vedlejších pohledávek (při platbě šekem až do výplaty) zůstává zboží naším vlastnictvím. Kupující není až do této doby oprávněn dát je do zástavy třetím osobám nebo je složit jako jistotu. Při nedodržení lhůty splatnosti uvedené na daňovém dokladu – faktuře účtujeme 0,05% denně z fakturované částky jako penále z prodlení.

VII. Cena

a) Ceny platí, pokud neexistuje jiné ujednání ze závodu včetně naložení a bez obalu.

b) V případě zvýšení cen nebo změně obchodního kurzu Kč vůči EUR si vyhrazujeme zúčtování cen platných ke dni fakturace.

VIII. Výhrada vlastnictví

a) Všechno dodané zboží zůstane až do úplného zaplacení kupní ceny včetně vedlejších nákladů vlastnictvím prodejce. Kupující není až do té doby oprávněn dát je do zástavy třetím osobám nebo je složit jako záruku.

b) Pokud by se kupující stal vlastníkem zboží jeho sloučením s movitou věcí, zpracováním nebo jinou přeměnou, převádí tak, nebylo-li ujednáno jinak, již nyní na nás vlastnictví k nově vzniklé věci s tím, že kupující bude pro nás tuto věc bezplatně uschovávat.

c) Pohledávky vzniklé vůči třetím osobám dalším prodejem budou ve výši původních účtovaných obnosů postoupeny nám, aniž by bylo potřeba v každém jednotlivém případě dalších dohod. Pokud kupující vyhoví svým platebním povinnostem vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn odebrat si pohledávku vůči třetím osobám na účet prodávajícího.

d) Prodejce je však oprávněn na žádost kupujícího jmenované třetí osoby o přechodu pohledávky vyrozumět a pohledávky vybrat vlastním jménem. Prodejce je oprávněn při prodlevách plateb vyžádat si dodané zboží na základě vlastnictví, které si vyhrazuje a disponovat s ním podle vlastního uvážení. Toto právo neplatí v případech odstoupení od smlouvy. Po realizaci platby bude kupujícímu dodáno zboží v přiměřené, nové dodací lhůtě.

e) Při zásazích třetích osob, zejména při zabavení věcí, které jsou předmětem koupě, je kupující povinen ihned informovat písemně prodejce a upozornit třetí osobu na výhradní vlastnictví prodejce.

f) Rozšíření práva vlastnictví více výhrad vlastnictví k různému zboží trvají tak dlouho, až poslední výhrada vlastnictví zanikne zaplacením.

IX. Poskytování záruky

Za vady dodávaného zboží ručí prodávající následovně:

a) Všechny díly, které do dvou let (při vícesměnném provozu do jednoho roku) od přejímky zboží se projeví jako vadné zejména pro špatnou konstrukci, vadný materiál, nebo špatné provedení budou podle uvážení prodejce bezplatně opraveny nebo nahrazeny novými. Další nároky z titulu záruky (zrušení kupní smlouvy, náhrada škody pro neplnění) jsou vyloučeny.

b) Záruky neposkytujeme, když je vada způsobena níže uvedenými prodejcem nezaviněnými příčinami, jako špatná montáž, uvedení do provozu objednavatelem nebo třetí osobou, přirozené opotřebení, nevhodné nebo nedbalé zacházení, nevhodná údržba nebo mazání, nadměrné zatěžování, nevhodné provozní prostředky a výměnné díly nebo materiály, vadné stavební práce, nevhodný základ stavby, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy. Nároky ze záruky zanikají podle těchto ustanovení v každém případě při použití výměnných nebo náhradních dílů nepocházejících od prodejce.

c) Kupující je povinen neprodleně, nejpozději do jednoho týdne oznámit prodejci písemně všechny závady po jejich zjištění. Nároky kupujícího na náhradu závad koupeného zboží se promlčují každopádně do šesti měsíců po oznámení, že je zboží připraveno k expedici.

d) Nahrazené díly se stávají vlastnictvím prodejce. Za náhradní díly a opravené kusy se poskytuje záruka stejným způsobem jako za dodávaný předmět. V případě opravy se prodlužuje záruční lhůta o čas potřebný pro opravné práce.

e) kupující není oprávněn nedostatky sám odstranit nebo je odstranit třetími osobami, ledaže by se prodejce dostal do časového skluzu vzhledem ke stanovené přiměřené lhůtě na odstranění závady. Kupujícímu je povoleno použít náhradu jen tehdy, když je to vzhledem k zachování bezpečnosti provozu naléhavě nutné a prodejce není schopen vadu okamžitě odstranit, v tomto případě se omezuje nárok kupujícího na náhradu nákladů za potřebné náhradní díly.

f) Při dodávkách náhradních dílů ručí prodejce za náklady na náhradní díl, stejně tak jako za náhrady na dopravu do závodu a ze závodu prodejce. Náklady za dopravu se přejímají jen tehdy, pokud vzniknou na území České Republiky. Pokud budou opravy prováděny v cizině, přebírají se náklady na dopravu a jiné náklady do takové výše, jako by vznikly na našem území na místě opravy. 

X. Ručení

a) Pokud není dohodnuto jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách, jsou všechny nároky kupujícího na náhradu škody jakéhokoliv druhu vyloučeny. Prodejce nebude plnit náhradu škody zejména z mimosmluvních ručení.

b) Za všechny před a po uzavření smlouvy učiněné návrhy a porady, stejně tak i za všechny vedlejší smluvní závazky – zejména návody na obsluhu a údržbu dodávaného předmětu – je každé ručení prodejce vyloučeno, ledaže by jeho zákonný zástupce nebo spolupracovník při plnění svých povinností jednal úmyslně nebo hrubě nedbale. Prodejce neručí také za následné škody z vad, jeho ručení je v tomto směru výslovně vyloučeno. Kupujícího upozorňujeme na možnost nechat se sám proti takovým rizikům pojistit.

XI. Právo objednatele na odstupné

Nepředvídatelné události ve smyslu odstavce IV. těchto podmínek opravňují prodávajícího k odstoupení od smlouvy, když tyto události podstatně mění hospodářský význam nebo obsah plnění a podstatně působí na provoz prodávajícího. Právo

na odstoupení od smlouvy trvá dále v případě, že prodejce nemůže dodatečně zboží dodat. Nároky na náhradu škody s ohledem na takové odstoupení nepřetrvávají.

XII. Ochranná práva

Objednatel nepřejímá vůči nám záruku, že výrobou kterýchkoliv druhů zboží nebudou ochranná práva třetích osob porušena. Pokud nám někdo třetí zakáže výrobu určitého druhu zboží s odvoláním na jemu patřící ochranné právo, pak jsme oprávněni zastavit ihned výrobu a požadovat od objednatele náhradu již vynaložených nákladů. V ostatním je objednavatel povinen dán náhradu za všechny škody, které nám vůbec z využití případných ochranných práv mohou vzniknout.

XIII.

Vyhrazujeme si tolerance pro volné míry dle DIN 7168 střední (ČSN 0142 40 střední).

XIV.

Místem plnění dodávky a platby je Město Touškov, Líšťanská 499, PSČ 330 33.

XV. Soudní příslušnost: Plzeň

Na smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím je výlučně použitelné právo České Republiky. Pokud by se některá nebo více klauzulí stalo neplatnými, pak se to netýká účinnosti ostatních ustanovení.

XVI. Rozhodčí doložka

Účastníci KS se výslovně dohodli, že ve škeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze všech smluvních vztahů a dohod mezi účastníky této rozhodčí doložky nebo ze všech jednostranných právních úkonů jednoho z účastníků této rozhodčí doložky vůči druhému účastníkovi (dále jen právní vztahy), ať už vznikly nebo byly učiněny před podpisem, při podpisu či po podpisu této rozhodčí doložky, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito právními vztahy, včetně otázek jejich platnosti, výkladu, realizace, či ukončení,otázek práv z těchto právních vztahů přímo vznikajících,otázek právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory),budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů,jak to umožňuje zákon č.216/1994 Sb., o rozhodčímřízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Účastníci se dohodli, že spor bude rozhodovat rozhodce (rozhodci) zásadně jmenovaný Společností rozhodců s..r.o., IČ 26816113 a vybraný ze seznamu rozhodců vedeném Společností rozhodců s.r.o. V souladu s ustanovením § 19 odst..1 zákona č.216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení jsou upraveny v Jednacím řádu pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců s.r.o.. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor můžou rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením § 19 odst..1 zákona č.216/1994 Sb., že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčímřízení se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni,kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.S Jednacímřádem pro rozhodčí řízení,vydaném Společností rozhodců, s.r.o. (na www.spolecnost-rozhodcu.cz) byly smlu- vní strany seznámeny, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této smlouvě.